Farnost pro vás

Vzdělání ve víře a otázky života

Setkání pro dospělé, týkající se různých témat o životě, probíhají jedenkrát za měsíc ve večerních hodinách.

Návštěva kněze

Pro nemocné, kteří nemohou přijít do kostela. Nabízí o. Jan osobní návštěvu a přijetí svátostí. Také se nebojte přijít na faru v záležitostech přijetí křtu, svatby či pohřbu.

Co vám všem - fara, kněží, farnost - nabízí

Mnozí neví, že na faru můžou přijít...
Ani co by vlastně od faráře mohli očekávat...
Je dobré vědět, že farníky jsou všichni, kteří pobývají na území farnosti. Proto pár informaci:

Setkání a rozhovor
Můžete na faru přijít na rozhovor s knězem. Platí, že bolest se podělením umenšuje – radost rozdáváním roste. Přijďte se svěřit, v čem potřebujete modlitbu. Nabídněte Vaše zapojení do života farnosti. Za každou Vaši iniciativu i připomínku jsme vděční.

Služba svátostmi
Křest – je přijetím do rodiny dětí Božích – do Církve. Děti můžou být pokřtěny na základě víry aspoň jednoho rodiče. Křest domluví rodiče s farářem a třikrát se setkají na poučení. Dospělý žádá křest, když uvěří v Krista. Zájemce o křest se domluví s farářem na setkáních, kde je uveden do nauky i praxe víry.
Svátost manželství – pro nepokřtěné je platná a závazná svatba na úřadě. Pro křesťana je svatba na úřadě neplatná. Má přijmout svátostné manželství, které posvěcuje Kristus. To jde řešit i dodatečně – vyslovit manželský slib před knězem a církví v kostele. Svatbu v kostele přijďte nahlásit minimálně tří měsíce předem.
Ke svátosti smíření a svatému přijímaní je možnost přistoupit podle rozpisu bohoslužeb.
Pamatujeme i na nemocné a staré lidi. Nabízíme návštěvu a rozhovor v jejich domácnostech. Obvykle 1. pátek v měsíci. Pro děti nabízí mladí z farnosti spolčínko a divadlo. Info v záložce „Pro děti a mládež“

Co můžeme udělat pro naše zemřelé?

Křesťanský pohled na smrt je prozářen světlem, které proudí z velikonočního tajemství. Kristus byl zabit a vstal z mrtvých a otevřel nám bránu do domu Otcova, království života a pokoje. Proto tím nejvlastnějším a nejúčinnějším způsobem, jak prokázat úctu zemřelým je modlit se za ně. Můžeme se přimlouvat za jejich věčnou spásu a zakoušet to nejhlubší společenství v očekávání, že se opět sejdeme, abychom se těšili z Lásky, která nás stvořila a vykoupila.
(papež Benedikt XVI.)

Jak lépe zvládnout těžké okamžiky odchodu z tohoto světa?

Můžete zavolat kněze k nemocnému nebo umírajícímu.

Kněz je pro tyto případy k dispozici 24 hodin. (kontakt)
Přijde posloužit modlitbou i svátostmi do domu nemocného.
Bude oporou v nelehkých okamžicích nemocnému i rodině.

Jak se rozloučit s našimi drahými?

Posledním co můžeme udělat pro naše zemřelé je důstojně se rozloučit s tělem, které má i po smrti důstojnost. Vytvářelo jedinečnou lidskou osobu. Sídlila v něm nesmrtelná duše.Pokud se rozhodnete mít rozloučení v duchu křesťanské naděje, přijděte pohřeb domluvit na faru. Nabídneme vám zpravidla dvě možnosti:

„Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce
a trýzeň smrti se jich nedotkne.“

(Mdr 3,1)

Vaši kněží: Jan Slavík, farář a Jiří Pilnáček, trvalý jáhen.