O farnosti

Pamětní kniha

Kostel

Vystavěn na místě staršího kostela v letech 1587 – 1589 Ctiborem Syrakovským z Pěrkova. Posvěcen byl 28. dubna 1591 olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským; slavení patrocinia (zasvěcení kostela) bylo pak ustanoveno na nejbližší neděli po 29. srpnu.

Kostel zasvěcený Narození svatého Jana Křtitele má 3 oltáře – na prvním je obraz svatého Jana Křtitele, namalovaný roku 1786 Jiřím Fremlem, a pod ním na větším obraze Křest Pána Ježíše. Vedlejší oltář vpravo zdobí obraz sv. Anny s Marií a Joachymem, levý Panny Marie s Ježíškem. Mezi hlavním oltářem a kazatelnou jsou v kamenném portálu dřevěné dveře do sakristie. Naproti hlavního oltáře je kůr s varhany, který byl kdysi prodloužen dřevěnými pavlačemi na obou stranách a nad kůrem byla pavlač třetí.

V podlaze kostelní lodi je hrobka (dnes prázdná), po pravé straně hlavního oltáře jsou do zdi vsazeny čtyři pískovcové reliéfy zachycující podoby rytířů Jaroše a Ctibora Syrakovského s jejich manželkami.

Ve věži jsou tři zvony – velký „Jan Křtitel“, prostřední „sv. Maria“, malý – poledňák „sv. Cyril a Metoděj“. Kolem hřbitova byl až do roku 1966 rozsáhlý hřbitov; od roku 1967 se pohřbívá na hřbitově v „Hůrce“. Kolem hřbitova pak stála křížová cesta.

Kostel Sv. Jana Křtitele v nedávné době prodělal rekonstrukci. Došlo k výměně poškozených trámů, opravě kostelní věže a fasády kostela. Rádi bychom toto dědictví našich předků uvedli do stavu původní krásy, se kterou byl tento chrám postaven ke chvále Boží. I vy se můžete na tomto díle podílet modlitbou, obětí, podanou pomocnou rukou nebo finančním darem.

Varhany

Varhany firmy Rieger byly vystavěny roku 1934. Obsahovaly 11 rejstříků. Vysvěceny byly 24. června 1934 na svátek patrona kostela sv. Jana Křtitele. V současnosti probíhá jejich renovace a rozšíření o varhany ze smuteční síně místního hřbitova.

Hodiny

První hodiny firmy Václav Dvořák z Vyškova byly na věži instalovány roku 1944.

Fara

Současná fara byla vystavěna v letech 1809 – 1810. Ve dvoře stála hospodářská stavení a stodola. Budova měla v přízemí 3 pokoje a kuchyň a v prvním poschodí 4 pokoje. O předešlé farní budově se ví jen to, že byla vystavěna roku 1600 a roku 1760 přestavěna.

Zdejší fara patřila v minulosti k nejbohatším v okolí (desátky se sem odváděly ze Staré Vsi, Proskovic, Košatky, Velkého a Malého Petřvaldu), farář měl dokonce jednoho sedláka, který mu tři dny v týdnu robotoval.

Primice

Den 11. července 1937 zde oslavil primici zdejší rodák Vladimír Ryšavík. Na kněze byl vysvěcen 5. července v Olomouci. Primiciant P. Ryšavík obdržel místo ve Zvoli u Zábřehu na severní Moravě. Ke konci února 1975 se přistěhoval zpět do své rodné vsi, aby zde trvale užíval svého odpočinku.

18. července 2004 konala se ve Staré Vsi další primiční mše svatá. P. Kamil Strak byl na kněze vysvěcen v Ostravě 26. června. P. Strak není staroveský rodák, ale působil zde jako jáhen v letech 2003 – 2004. První primici oslavil ve své rodné vsi Domoradovicích a druhou s farníky ve Staré Vsi. Další rok nastoupil na místo kaplana v Místku a v září 2005 byl ustanoven jako administrátor zpět do Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Zajímavosti

„Stará Ves , „Altendorf“, vesnice asi 10 minut od Brušperka vzdálená, rozkládá se po obou březích říčky Ondřejnice a jest asi 3 hodiny dlouhá.“ Těmito slovy začíná první zápis o farnosti ve farní kronice z roku 1868.

První zápis do kroniky je z roku 1868, avšak paměti sahají až do roku 1483.

„…Vytrvají? Nezklamou Ducha svatého?“ takto končí zápis o biřmování z roku 1972, kdy tuto svátost přijalo 102 biřmovanců; další biřmování bylo až v roce 2001, biřmovanců bylo 11.

V letech 1997 – 1998 prošla fara rozsáhlou rekonstrukcí – Biskupství Ostravsko-opavské rozhodlo z farní budovy zřídit centrum pro mládež.

V roce 2002 byl na farní zahradu postaven lůžkový vagón, který slouží jako ubytovna pro účastníky kurzu. O vagónu ví dokonce i papež, protože mu o něm pan biskup vyprávěl!

Kaple

Současná kaple na Drahách, byla zasvěcena Janu a Pavlu, mučedníkům z prvokřesťanského období, kteří vedli hospodářství prvotní církve. Postupem doby v naší obci zapadli do zapomnění.

Dne 30. dubna 2012, za účastí lidu, byla kaplička zasvěcena sv. Floriánovi. Svátek patrona připadá na 4. Května v kalendáři. Sv. Florián byl bojovníkem za osvobození křesťanů a byl odsouzen na smrt. Tělo s mlýnským kamenem hodili do řeky.

Tak se stal sv. Florián za svou hrdost, sílu Ducha, také patronem hasičů. Patronát nad kaplí převzali místní hasiči, kdy jednou za rok u příležitosti patrona zapálí svící za ochranu před ohněm a přírodními živly.

Sv. Jan Křtitel

Farní kostel ve Staré Vsi nad Ondřejnicí je zasvěcen sv. Janu Křtiteli.

Svatý Jan Křtitel patří k nejvýznamnějším křesťanským světcům. Je považován za posledního v řadě starozákonních proroků a za prvního ze světců Nového zákona. V hierarchii svatých má místo jako předchůdce Krista. Předpověděl příchod Mesiáše a poznal, že Mesiášem je Ježíš. Položil život za pravdu a neustoupil ani když ho uvěznili.

Všechno co o něm víme je obsaženo v evangeliích.

Jan se jako mladý muž stal kazatelem a žil asketickým životem na Judejské poušti, kde kolem sebe shromáždil zástup stoupenců. Živil se jen sušenými kobylkami a medem divokých včel. Nosil oděv z velbloudí srsti přepásaný koženým opaskem. Prohlašoval, že je poslem Božím a hlásal příchod Mesiáše. Ve vodách Jordánu křtil na znamení očištění a znovuzrození všechny, kdo k němu přicházeli a chtěli změnit svůj dosavadní způsob života. Pokřtil i Ježíše a nazval ho beránkem božím.

Jan také veřejně odsoudil, že král Herodes opustil svou první manželku a oženil se s ženou svého bratra Herodiadou. Uražená Herodiada navedla svou dceru Salome, která si měla od krále něco přát, aby si přála Janovu hlavu. Jan byl Herodem Antipou uvězněn a později sťat a jeho hlava byla Salome věnována na podnosu. Stal se tak prvním novozákonním mučedníkem.

K hlavním atributům sv. Jana Křtitele patří tenký rákosový kříž, křestní miska a beránek se svatozáří. Jeho svátek připadá na 24. června.